Dilemele Occidentului în fața asaltului islamist

0
9

Va conștientiza Occidentul natura conflictului cu islamismul sau se va merge în continuare, chiar și după ultimele evenimente tragice, pe cărările bătătorite din trecut?

http://www.revista22.ro/nou/imagini/2014/1295/f19_461337222_10.jpg

Un milion și jumătate de oameni au ieșit duminică în stradă la Paris. Lu­ând în calcul și restul Franței, ajun­gem la peste trei milioane de par­ti­cipanți. O copleșitoare desfășurare de forțe. Impactul a fost am­pli­ficat de prezența celor peste 50 de șefi de stat și de guvern care au ținut să fie prezenți. S-a insistat pe pre­zen­ța simbolică, în pri­mele rânduri ale co­loanei oficiale, alături de principalii lideri europeni, a lui Ben­jamin Netanyahu și Mahmoud Abbas, într-o perioadă în care tensiunile din­tre Israel și palestinieni sunt la cote ri­dicate. Iar François Hollande a ținut să-l aibă lângă el pe Ibrahim Bou­ba­car Keita, președintele Mali, țară în ca­­re trupele de elită franceze au in­tervenit re­cent împotriva unor gru­pări is­la­mis­te. Chiar și țările din Golf, spațiu care asigură în bună măsură fi­nanțarea miș­cărilor teroriste islamice, au ținut să fie prezente. Până și Ha­mas a con­damnat atacul terorist asu­pra săp­tă­mânalului Charlie Hebdo, de­și a re­fu­zat, semnificativ, să-l con­dam­ne și pe cel asupra magazinului evreiesc!

 

Am asistat, indubitabil, la o im­pre­sionantă demonstrație de solidaritate globală. Însă când ajungem la me­sa­jele pe care participanții, oameni obiș­nuiți sau VIP-uri, au dorit să le trans­mită, lucrurile nu mai sunt la fel de clare. Poate doar ideea că nu există ni­ciun fel de justificare pentru astfel de acțiuni violente să fi fost îmbrățișată cvasiunanim. Pentru că, dacă ne re­fe­rim la aceea a apărării necondiționate a libertății de expresie, e greu de vă­zut cum Serghei Lavrov, mi­nis­trul de Externe al Ru­siei, sau președintele turc Re­cep Tayyip Er­doğan (care tocmai a ordonat recent ares­ta­rea unor jurnaliști in­comozi și în campania electorală la pre­zi­den­țiale a decis blocarea unor rețele so­cia­le) ar putea fi tre­cuți în categoria cam­­pionilor acestui gen de mesaj. De alt­­fel, vi­ziunile divergente atunci când vi­ne vor­ba de interpreterea eve­ni­­men­telor tragice de la Paris s-au făcut sim­țite chiar duminică: Marine Le Pen, li­de­rul Frontului Național, pe ca­re son­da­jele de opinie o plasează în acest mo­ment pe primul loc în op­țiu­nile de vot într-un potențial prim tur al ale­ge­rilor prezidențiale din Franța, nu a fost invitată să facă parte din co­loana oficială. Și, cu siguranță, în zi­le­le ur­mătoare ele vor lua amploare.

 

Două sunt punctele mari de ruptură. Primul, prezent și în spațiul public de la noi (în chestiunea obligativității pre­­zentării unui act de identitate la achi­ziția cartelelor PrePay): suntem de acord să limităm o serie de drep­turi individuale, precum protecția spa­țiului privat, din motive de se­cu­ritate? Al doilea ține de maniera în ca­re lumea occidentală ar trebui să se raporteze la terorismul islamic: sunt acțiuni izolate ale unor fanatici sau e vorba de un adevărat război îm­po­tri­va valorilor care definesc democrațiile de tip liberal?

 

Dacă ne oprim la primul aspect, opo­nenții înăspririi reglementărilor în ma­terie de securitate spun că exact asta își doresc teroriștii și că, oricum, nu vor fi împiedicate astfel atentatele. Că soluția este aceea de a lupta îm­potriva cauzelor, precum mar­gi­na­li­zarea comunităților musulmane în so­cietățile occidentale, și că trebuie im­plicați musulmanii moderați în de­mersul de descurajare a mișcărilor ji­hadiste. Cei implicați direct în lupta an­titeroristă au însă o altă părere. Într-o rară luare de poziție publică, di­rectorul MI5 (serviciul de securitate britanic) avertiza recent că inițiative menite să limiteze supravegherea elec­tronică pot avea efecte negative ma­jo­re în planul securitații. Sigur că ni­meni nu poate garanta succesul ab­solut al unor astfel de măsuri, dar a lăsa garda jos din acest motiv nu este nici pe departe un răspuns adecvat. Iar riscurile sunt pe zi ce trece tot mai ridicate. Un atentat terorist nu­clear sau cu arme biologice nu poate fi deloc exclus ca ceva imposibil. În al doilea rând, influența imamilor tra­di­țional moderați din Occident este de fapt extrem de limitată. Propaganda agresivă făcută de canalele de te­le­vi­ziune finanțate generos de cercuri fun­damentaliste din zona Golfului, ca­nale recepționate, prin antene pa­ra­bolice, în locuri precum periferiile Pa­risului în care există mari comunități musulmane, este cea care contează cu adevărat.

http://www.revista22.ro/nou/imagini/2014/1295/paris-vigil-12.jpg

Al doilea aspect stârnește și el o mul­țime de controverse. Cuvântul cheie este „război“. Editorialistul Simon Jen­kins, de la The Guardian, și o bu­nă parte a intelighenției de stânga resping categoric o astfel de etichetă. O consideră chiar periculoasă. Iată însă că după atentatele de la Paris o mulțime de voci, între care și per­so­nalități, ca filosoful francez Bernard-Henry Levy sau scriitorul Umberto Eco, descriu islamul jihadist drept o nouă formă de fascism, a cărui țintă este demolarea valorilor fundamentale care definesc societățile de tip occi­den­tal. Din această perspectivă, sun­tem în plin conflict ideologic global. Iar raportarea nu trebuie să se facă la Islam, ca credință religioasă, ci la isla­mism ca expresie politică a Islamului cu obiective foarte precise: 1) ins­talarea unor regimuri fundamentaliste și introducerea Sharia ca doctrină de guvernare în spațiul musulman; 2) ata­cul concertat asupra lumii occi­den­tale, mai ales prin activarea unei părți radicalizate din comunitățile mu­sulmane, însumând peste 20 de mi­lioane de oameni, deja existente aco­lo. Din acest punct de vedere, pu­tem face o paralelă cu confruntarea ideologică care a dominat secolul tre­cut, aceea dintre capitalism și mar­xism. Va conștientiza Occidentul na­tura acestui conflict sau se va merge în continuare, chiar și după ultimele evenimente tragice, pe cărările bă­tă­torite din trecut?

 

Comentează

Please enter your comment!
Please enter your name here
Please enter your comment!