Plagiatul ca problemă a mediului academic. În marginea unei dezbateri a GDS

0
25

Frauda academică, la noi, nu e o mutație izolată și fortuită a unui organism, altfel, sănătos, ci e o consecință directă a felului cum e gândit și funcționează sistemul universitar.

 

Salutară, dezbaterea organizată de GDS mi s-a părut mult prea politizată. Cu nefaste re­ver­be­ra­ții în lumea politică, devenit vizibil și in­te­re­sant pentru opinia publică tocmai pentru că a fost legat de nume im­por­tan­te din prim-planul politicii ro­mânești, plagiatul e, cred, în primul rând, o problemă a me­diului academic și trebuie dis­cutat, tratat ca atare.

De fapt, trebuie să vorbim des­pre frauda academică în ge­ne­ral – plagiatul fiind doar o tris­tă ipostază a ei. Iar frau­da aca­demică, la noi, nu e o mutație izolată și fortuită a unui or­ga­nism, altfel, să­nă­tos, ci e o con­se­cință directă a felului cum e gân­dit și func­ționează sistemul universitar.

A. Majoritatea manualelor publicate de edi­tu­ri­le universitare sunt jalnice compilații, tra­du­ceri din literatura de specialitate apărută la edi­turi stră­ine. Nici nu se poate altfel când, la unele dis­cipline, pentru a promova, se im­pu­ne un nu­măr de cărți – și cine nu se simte în­dreptățit să promoveze… Nici nu se poate alt­fel, când edi­turi universitare nu au ca scop pu­blicarea unor opere științifice originale, ci înlesnirea pu­blicării operelor cadrelor di­dac­ti­ce din acea uni­ver­sitate. Nici nu se poate alt­fel, când practica peer review nu e nici acum un loc comun (nici chiar la editurile unor mari universități).

De ce publică universitarii manuale? Unii spun că o fac pentru binele studenților, să aibă du­pă ce învăța. E o minciună. Există cărți foarte bune, în orice domeniu, ele se găsesc în bi­bli­o­­teci, pot fi recomandate drept suport de curs – iar cursul vo­r­bit poate fa­ce oricâte va­ria­ți­uni pe mar­ginea lor. Mai mult, no­tele de curs pot fi publicate pe pa­gi­na pro­fe­sorului, even­tual scri­se de mâ­nă și sca­na­te. Merită publicată o carte du­pă ani de ținut un curs și doar atunci când au­to­rul a ajuns la o vi­ziune ori­gi­nală asu­pra pre­zentării do­me­niului (singurul fel de originalitate, cred, a unui manual). Dar mulți pro­fe­sori publică o carte după fiecare curs ținut.

Soluții? Există și sunt la îndemână, dar ma­jo­ritatea le refuză, din vinovat interes. Ar fi de ajuns să nu se mai judece calitatea didactică a unui universitar după numărul de manuale pu­bli­cate (nu există, de fapt, legătură între ca­li­tățile pedagogice ale cuiva și manualele scri­se). Ar mai trebui ca manualele să nu mai fie condiție sine qua non pentru participarea la un concurs de conferențiar sau profesor, așa cum impune acum CNATDCU la multe di­s­cipline. Și ar mai trebui ca editurile uni­ver­sitare să se trans­forme în adevărate edituri, cu colective editoriale serioase care cer re­fe­rat anonim, așa cum fac toate universitățile spre care ne uităm cu jind (nu publici la Ox­ford University Press doar pentru că ai post la un colegiu din Ox­ford).

B. Cât despre tezele de doctorat, plagiatul es­te ultima dintre probleme și cel mai ușor de re­zol­vat. Mult mai gravă e problema falsei ori­gi­nalități, a rezultatelor noi, dar triviale. Pla­giatul primitiv – furtul direct sau com­pi­lația primară – sunt ușor de depistat.

Din nou, nimeni nu vrea, de fapt, să ia măcar măsurile simple, la îndemână. Iată câteva:

1. Ar trebui evaluați conducătorii de doctorat și ridicat dreptul de conducere de doctorat ce­lor care nu (mai) au activitate științifică re­le­vantă. Imposibil de făcut, în condițiile în care până și Academia, CNATDCU, la nivel cen­tral și la cel al comisiilor de specialitate, adă­pos­tesc im­pos­tură.

2. Ar trebui limitat drastic numărul de doc­to­ranzi pe rol la un îndrumător. Cred că cinci ar fi o limită rezonabilă. Argumentul că, în une­le do­menii, nu există suficienți în­dru­mă­tori e fa­la­cios. Suficienți pentru ce? Trebuie să „fa­cem“ atâția doctori câți putem face co­rect, nu avem plan cincinal. Nu e neapărat ne­cesar să în­lo­cuim lucrările de grad cu teze de doc­torat, du­când în derizoriu noțiunea de cer­ce­tare aca­demică numai ca să suplinim lipsa stu­denților în licență și să acoperim, astfel, normele di­dactice cu ore la școala doctorală.

3. Universitarii ar trebui să răspundă dacă au girat (îndrumând sau întocmind referate po­zi­tive) teze dovedite ulterior drept fraude. Să răs­pundă, pentru că, dacă au girat frauda, ori nu-și cunosc domeniul, ori nu și-au făcut trea­ba co­rect, ori au acceptat să conducă/va­li­deze lu­crări care nu sunt în domeniul lor de spe­cialitate. Universitățile ar putea să ridice aces­tor persoane dreptul de a conduce/valida teze de doctorat în acele universități – nu li s-ar lua dreptul de a conduce doctorat, dar nu ar mai fi parte a școlii doctorale res­pec­ti­ve, lucru, cred, perfect legal.

În treacăt fie spus, mi-e foarte greu să cred că un îndrumător de doctorat se lasă păcălit, la propriu, de un doctorand al său. De obicei, se stabilește o relație foarte strânsă între cei doi, o chimie care a făcut, de altfel, posibilă co­laborarea – de orice natură ar fi ea. Cum să cred, atunci, că plagiatul nu e de conivență cu îndrumătorul?

C. Nu pot să nu observ că problemele cele mai mari apar nu în științele tari, unde ori­gi­na­li­tatea unui rezultat e ușor de determinat, ci în umanioare și în științele sociale, acolo un­de e dificil de făcut diferența între o lucrare de eru­diție (valoroasă în sine, dar care nu cred că poate fi acceptată ca teză de doc­to­rat) și una originală. Lipsa de criterii limpezi fa­ce să pro­lifereze impostura. Tot sper că ade­vărații oa­meni de știință din aceste domenii vor ști să se­pare apele. Ar cam fi timpul.

Sigur, măsuri ca acestea schițate nu ar re­zol­va complet problemele, dar le-ar limita și ar fi un început. Nu se va face nimic, pentru că e enorm de multă ipocrizie în mediul nos­tru aca­demic. Toată agitația stârnită de ca­zu­rile cla­moroase de plagiat din lumea politică aco­peră o plagă purulentă mult mai întinsă.

Comentează

Please enter your comment!
Please enter your name here
Please enter your comment!